European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C sylaby

Modul Tímová spolupráca

Dnešná spoločnosť nesie prívlastok „vedomostná/komunikačná”. V dobe digitálnej éry sa stala nevyhnutnou, a to predovšetkým v hospodárstve, štandardizovaná osobnostná úroveň a komunikačné schopnosti.

Cieľ: Po absolvovaní certifikačnej skúšky disponujete štandardnými vedomosťami v oblasti „Tímová spolupráca“. Ovládate základné pravidlá a ste optimálne pripravený na výzvy v pracovnom živote.

Kategória Prehľad vedomostí Podrobnosti odboru znalostí
1. Všeobecne 1.1. Prečo tímová spolupráca?  
2. Základy 2.1.  Čo je tím? Ako funguje tímová spolupráca
Okrajové podmienky tímovej spolupráce
Výhody a nevýhody tímovej spolupráce
Tím sa musí vyvíjať
Kde sa tím uplatní?
Druhy tímov
Pomocou tímovej spolupráce sa zlepšia podnikové štruktúry – prečo?
Čo robí tím dobrým tímom? – Kto je dobrý tímový hráč?
Tímový duch – pocit „my všetci“ namiesto pocitu „ja sám“
Tímová komunikácia
3. Vývoj tímu 3.1. Vývoj tímu pomocou tímového tréningu Možnosti
Čo znamená byť schopný tímu?
Feedback
4. Vedúci tímu 4.1. Vedúci tímu Rola vedúceho tímu
Čo sa od neho očakáva
Úlohy vedúceho tímu
Aké vlastnosti by mal mať dobrý vedúci
5. Tímový výkon 5.1. Hodnotenie tímových výkonov Odmeňovanie podľa výsledkov
Tímom podmienené motivačné systémy
6. Podmienky úspešnej činnosti tímu 6.1 Komunikácia
6.2. Akceptancia - prijateľnosť
6.3. Autonómia
6.4. Štruktúra
6.5. Zhodnosť
6.6. Koordinácia
 
7. Schéma tímu 7.1. Skupinové normy
7.2. Rozličné tímové úlohy
Rozličné spôsoby správania sa v tíme
Rola vykonávania úloh, údržbová rola, deštrukčná rola
8. Rušiace faktory pri tímovej spolupráci 8.1. Tímové spory
8.2. Styk s obťažnými kolegami a kolegyňami
Ako dochádza ku konfliktom?
Ako s nimi zaobchádzať?

 

Modul Ako sa „predať“? = selfmarketing

Úspech = Vedomosti x Selfmarketing

Cieľ: V prvých minútach stretnutia tvorí vonkajší prejav až 60% celkového dojmu. Vaše vzdelanie, zvyky a kariéra môžu byť nadpriemerné, avšak nadobudnutie schopnosťi prvého dojmu trvá často veľmi dlho.

„Prvý dojem nemá žiadnu druhú šancu.“ (J.W. Goethe)

Modul Ako sa „predať“? = selfmarketing sprostredkúva základy pre úspešné osobnostné PR. Kandidátom sú objasnené jednotlivé zložky úspechu a talentu. Ako možno vybudovať pozitívny image, presvedčivo vystupovať a pritom vždy ostať autentický? Ovládate základné pravidlá „selfmarketing“, a disponujete vedomosťami z osobnostnej a komunikačnej oblasti.

Kategória Prehľad vedomostí Podrobnosti odboru znalostí
1. Čo je marketing? 1.1. Čo je marketing
1.2. Marketing – Mix
Vedieť vysvetliť pojmy: marketing a marketing-mix
2. Základy selfmarketingu 2.1. Osobné stanovisko je rozhodujúce
2.2. Vytýčenie cieľov
2.3. Správne využitie šance – „konečne moje vysnívané zamestnanie“
Vedieť pochopiť a vysvetliť základné predpoklady dobrého selfmarketingu
3. Ja a môj vplyv 3.1. Čo môžem ponúknuť?
3.2. Čo má on/ona na rozdiel odo mňa?
3.3. Ako ma vidia druhí?
3.4. Schopnosť obhájiť vlastný názor
3.5. Pozitívne myslieť!
Vedieť preskúmať seba samého – aké možnosti mám k dispozícii?
4. Kompetencia 4.1. Viem o čom hovorím!
4.2. Mať vlastný názor
4.3. Znesiem aj kritiku
4.4. Som tímovým hráčom
Kompetencia v zamestnaní je dôležitá – takto nasadím optimálne moje znalosti v praxi
5. Upozorniť na seba 5.1. Hlas a výber slov
5.2. Aktívne na mítingoch
5.3. Úspešne sa prezentovať
Poznať možnosti k správnej prezentácii vlastnej osoby a rozumieť im

 

Modul Manažment pri konfliktoch

Konflikty sú v bežnom ľudskom živote a obchode všadeprítomné a nevyhnutné, vraví známa hypotéza. Prax života nás učí, že je takmer nemožné žiť život bez konfliktov.

Cieľ: Úspešné zvládnutie a preukázanie vedomostí z oblasti Manažment pri konfliktoch a ovládanie základných pravidiel.

Kategória Prehľad vedomostí Podrobnosti odboru znalostí
1. Spory a ich príčiny 1.1. Druhy sporov
1.2. Vonkajšie vplyvy
Vedieť odhaliť príčiny vzniku sporov
2. Vznik sporu 2.1. Úrovne diania sporov
2.2. Varovné signály eskalácie
2.3. Stratégie na odstránenie eskalácií
Vedieť vysvetliť stupne eskalácie;
Ako pristúpim k vzniknutému sporu?
3. Metódy spracovania sporov 3.1. Oslovenie sporov
3.2. Stratégie spracovania sporov
3.3. Diskusia o spore
3.4. Iniciatívy na ukončenie sporu
Vedieť ako vzniknutý spor spracovať a aj ho efektívne vedieť ukončiť
Napr.: osobná zodpovednosť, vzdanie sa úlohy obete, preukázanie ochoty jednať, atď.
4. Riešenie sporov 4.1. Možnosti verejný boj
skrytý boj
odloženie na neurčito
zhodnutie sa
„Fair play“
kompromis
kooperácia
kapitulácia
útek alebo rozchod
5. Prevencia 5.1. Štruktúry, ktoré produkujú spory
5.2. Zmysel a účel sporov
5.3. Fázy a kroky spracovania sporov
Čo znamená kladná podniková kultúra?
Spor je podnet ku zmene

 

Modul Komunikácia

Vitajte vo veku komunikácie!

Nie sú v dnešnej dobe rozhovory príliš krátke? Každodenne sme zahltení informáciami často do takej miery, že nie sme schopní zúčastniť sa na problémoch druhých. Aktívne počúvanie býva na základe denno-denného stresu takmer nemožné. Vďaka modernej technike komunikujeme rýchlejšie – SMS, E-Mail – avšak sú naše slová vždy správne zvolené? Nedorozumenia sú pred-programované. Kvantita tu jednoznačne nezodpovedá kvalite.

„Nemôžeme nekomunikovať.“ (Paul Watzlawick)

Cieľ: Základy komunikácie obsahujú témy ako: aktívne počúvanie, techniky kladenia otázok, argumentácia, vrátane reči tela a jej významu. S modulom Komunikácia máte v rukách doklad o komunikačných schopnostiach.

Kategória Prehľad vedomostí Podrobnosti odboru znalostí
1. Základy komunikácie 1.1. Princíp vysielač – prijímač
1. 2. „Povedané sa nerovná počutému“
1.3. „Vnútorný dialóg“
Poznať pojem komunikácia,
Čo je to vnútorný dialóg?
Ako sa komunikuje?
2. Aktívne počúvať 2.1. Ignorovať rušivé vplyvy
2.2. Neposudzovať ihneď
2.3. Všímať si pohľady a držanie tela
2.4. Opakovať počuté
2.5. Neprerušovať
Poznať a pomenovať najdôležitejšie kritériá aktívneho počúvania
3. Nedorozumenia 3.1. Ako vznikajú nedorozumenia
3.2. Zabraňovať nedorozumeniam
Vedieť prečo môže dôjsť k nedorozumeniam a poznať možnosti ako im predchádzať
4. Reč tela 4.1. Čo je reč tela
4.2. Aktívna/pasívna reč tela
4.3. Vzpriamené držanie tela
4.4. Byť fit, robiť dobrú figúru, starostlivosť o telo,...
4.5. „Šaty robia človeka“
Vymenovať znaky telesného vyjadrovania.
Vymenovať a popísať nevýhody predstieraného telesného vyjadrovania.
Vysvetliť rozdiel medzi aktívnym a pasívnym telesným vyjadrovaním
5. Rozvoj osobnosti 5.1. Hlasy v nás
5.2. „dieťa vo mne“ – identifikácia vlastnej osobnosti
Príklady uzatvorených osobností
6. Rétorika 6.1. Dejiny rétoriky
6.2. Čo je to rétorika
6.3. Ráznosť, pohotovosť – predpoklady, techniky, pohotové reakcie
Ovládať dejiny rétoriky, rozumieť pojmu rétorika, ovládať techniky na pohotové a rázne konanie
7. Vizualizácia – optické zobrazenie 7.1. Čo je vizualizácia
7.2. Klasické médiá – tabuľa, magnetická tabuľa, nástenka…(flipchart)
7.3. Na základe výpočtovej techniky – PC + Beamer
7.4. Kde nájdu tieto médiá uplatnenie?
Rozumieť pojmu vizualizácia, vedieť vymenovať vizuálne médiá, vedieť kde a ako sa tieto dajú použiť