European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C základné moduly

Modul

Cieľ


Tímová práca
Ovládať základné pravidlá vývoja osobnosti a komunikácie
Schopnosť tímovej práce, sebavedomie, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, komunikácia, spoľahlivosť, zaťažiteľnosť, riešenie problémov, ochota vzdelávať sa, schopnosť tvorivo myslieť, nasadenie, zodpovednosť, tolerovanie frustrácie
Selfmarketing
Manažment konfliktov
Komunikácia

Pomocou týchto 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie. Osvoja si komunikačné techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť medziľudské vzťahy ako vo vlastnom tíme, tak aj v styku so zákazníkom.

Modul 5 prebieha formou prípadovej štúdie a následného dialógu so skúšobným komisárom.